Dijous, 4 de Gener de 2018 12:12

 

A banda de comprar o llogar hi ha altres maneres d'accedir a un habitatge. Són models alternatius que poden adaptar-se a les possibilitats i a les característiques de les persones joves.

 

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya va publicar al 2014 un estudi per analitzar aquests diferents models i va editar una guia d'habitatge que és un resum àgil i pràctic dels diferents models presentats a l'estudi. En aquest estudi es presenten diferents models de tinença que a continuació es descriuen breument.


Masoveria urbana

La masoveria urbana és un contracte en virtut del qual qui té la propietat d'un habitatge en cedeix l'ús, per a un temps determinat, a canvi que les persones llogateres n'assumeixin unes obres de rehabilitació i manteniment acordades. Aquestes obres poden tenir diferents envergadures i objectius, que van des del manteniment de pintura i instal·lacions mínim fins a obres estructurals, un canvi de distribució, la reparació de la teulada, etc.


Cessió d'ús (cooperatives en cessió d'ús)

La cessió d'ús s'estableix mitjançant un contracte pel qual la propietat cedeix l'ús d'un habitatge a la persona usuària per un període de temps indefinit, llevat de pacte en contra, mentre que la usuària es compromet a pagar un preu determinat. Es tracta d'un model a cavall entre el lloguer i la compra, ja que ofereix la seguretat d'ús de la compra en oferir una durada del contracte molt llarga o indefinida, però a partir del pagament d'una quota periòdica amb un cost equiparable a un lloguer. La cessió d'ús es pot vincular a les cooperatives en cessió d'ús, on la cooperativa cedeix l'ús dels habitatges a les seves persones associades.


Dret de superfície

És el dret de fer una construcció o de disposar d'una construcció ja realitzada, en propietat aliena durant un període de temps convingut. La persona superficiària és propietària de les construccions amb plens efectes, i una altra persona manté la propietat del sòl, com ara l'Administració pública.


Copropietat: propietat compartida i propietat temporal

Es tracta de models intermedis entre la compra i el lloguer, que busquen posar condicionants a la tinença, com són el temps (propietat temporal) o el fraccionament percentual del domini (adquisició progressiva: propietat compartida).

 

Propietat compartida: La persona adquirent és propietària de l'habitatge des del començament, per tant té totes les facultats derivades del domini, com és l'ús i gaudi de la totalitat de l'immoble en exclusiva; és a dir, que no pot ser destorbat pel propietari original. Es diferencia d'altres règims de tinença com el lloguer amb opció de compra o el dret de superfície (on s'esdevé persona superficiària i no propietària).

 

Propietat temporal: Es constitueix quan una nova persona propietària adquireix, d'un propietària original, la titularitat d'un immoble durant un temps determinat. Durant aquest període, la nova persona propietària té totes les facultats del domini sobre l'immoble, és a dir, ús, gaudi i disposició.

 

 

 

Més videos

 

 

eurodesk transparente

banner bontracte

ipunt

oficina jove

Captura2

compartir

 logo ime

Joves i què

 baixa

et-aj

et-ent

et-jov

insta juv

| + - | RTL - LTR