2 d'abril de 2023

Educació no formal: Informació general

QUÈ ÉS EL CERTIFICAT DE DELICTES DE NATURALESA SEXUAL?

El certificat de delictes de naturalesa sexual és el document oficial que acredita la manca de delictes d’aquest tipus. Que regula la  Llei estatal 26/2015  de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència afecta les entitats i les persones que atenen menors d’edat.

Totes les persones que per la seva feina tinguin contacte habitual amb menors hauran de presentar a les entitats o empreses d’educació en el lleure on hagin de treballar, una certificació de no estar condemnat per cap delit contra la llibertat i indemnitat sexual.

De la mateixa manera els responsables jurídics de les entitats i les empreses s’han d’assegurar que les persones (ja siguin voluntàries, contractades, pràctiques…) que col·laborin a les activitats amb menors que organitzin no estiguin condemnades per cap delit contra la llibertat i indemnitat sexual.

COM PUC ACONSEGUIR-LO?

La certificació del Registre central de delinqüents sexuals és un tràmit gratuït i es pot sol·licitar de les formes següents:

EN EL CAS DE SER MAJOR D’EDAT

Amb CERTIFICAT DIGITAL

En el cas de tenir certificat digital ([email protected], DNI-i o el certificat de la FNMT):

Manual d’usuari per sol·licitar Certificat de Delits de Naturalesa Sexual.

O també et pots descarregar un justificant a través de la MI CARPETA CIUTADANA, accedint amb DNIe/Certificat electrònic, [email protected] 24h, [email protected] permanent o Authentication with European digital identity.

Les meves dades / Situació personal i familiar / Absència d’antecedents de delictes de naturalesa sexual

 • Presencialment.  Demanar cita prèvia al Consell Comarcal de la Garrotxa, a l’ajuntament del teu municipi o altres ens públics perquè enviï la documentació a Registro de la Gerència Territorial de Justícia de Catalunya E03146801 a Justícia de Barcelona. Imprimir la sol·licitud completar-la, signar-la i registrar-ho amb el teu DNI.  Aquest tràmit no és immediat, el ministeri de justícia envia un Codi Segur de Verificació (CSV) via SMS o correu electrònic per poder accedir al certificat a través aquest enllaç.

Manual d’usuari Verificación y descarga del certificado con Código Seguro de Verificación

SI NO TINC CERTIFICAT DIGITAL com puc fer-me’l?

T’expliquem què s’ha de fer per aconseguir aquests certificats digitals:

 1. Fer la sol·licitud per internet.
 2. Anar a una d’aquestes oficines per acreditar la teva identitat

EN EL CAS DE SER MENOR D’EDAT

Han d’estar representades per un dels progenitors o tutors legals. Aquest només es pot sol·licitar de manera presencial.

PASSOS A SEGUIR:

 1. Demanar cita prèvia al Consell Comarcal de la Garrotxa, a l’ajuntament del teu municipi o altres ens públics perquè enviï la documentació a Registro de la Gerència Territorial de Justícia de Catalunya E03146801 a Justícia de Barcelona.
 2. Descarregar el MODEL DE SOLICITUD DE CERTIFICAT PER DELICTES DE NATURALESA SEXUAL
 3. Omplir la sol·licitud i signar-la.
 4. A la cita prèvia, portar:
  • Si el titular té nacionalitat espanyola:
   • Sol·licitud completada i signada.
   • DNI del jove menor d’edat
   • DNI pare, mare, o tutor/a legal
   • Llibre de família.
  • Si el titular de la informació és estranger:
   • Sol·licitud completada i signada.
   • Original de la Targeta de residència (NIE), document d’identificació comunitari o equivalent en vigor. (Per evitar errors de transcripció, es recomana així mateix l’aportació d’una fotocòpia simple del DNI).
   • El Registre Central de Delinqüents Sexuals conté únicament informació sobre els delictes dels quals té constància la Justícia Espanyola, per la qual cosa els ciutadans estrangers han de sol·licitar un certificat d’antecedents penals al país de la seva nacionalitat.
 5. Aquest tràmit no és immediat, el ministeri de justícia envia un Codi Segur de Verificació (CSV) via SMS o correu electrònic per poder accedir al certificat a través aquest enllaç.
 6. Descarregar el certificat.

Manual d’usuari Verificación y descarga del certificado con Código Seguro de Verificación

O també et pots descarregar un justificant a través de la MI CARPETA CIUTADANA, accedint amb DNIe/Certificat electrònic, [email protected] 24h, [email protected] permanent o Authentication with European digital identity.

Les meves dades / Situació personal i familiar / Absència d’antecedents de delictes de naturalesa sexual

EN EL CAS D’ENTITATS O EMPRESES

Altres enllaços d’interès:

https://web.gencat.cat/ca/situacions-de-vida/justicia-seguretat/certificat-delictes-naturalesa-sexual/

https://web.gencat.cat/ca/tramits/registres/presentacio-de-documents-adrecats-a-qualsevol-administracio-publica/

https://www.mjusticia.gob.es/ca/ciudadania/tramites/certificado-delitos

 

Titulacions al camp de lleure i cursos

Hi ha tres tipus de títols, tot i que només dos són reconeguts per la Secretària de Joventut: pre-monitor, monitor i director. A la comarca s’organitzen cursos de manera periòdica. Per consultar-los t’has de posar en contacte directament amb les entitats organitzadores

Si no n’hi ha cap de la comarca que us vagi bé, també podeu consultar les  programacions  de les escoles d’educació a lleure de Catalunya.

Canvis a la normativa que regula la formació al lleure

A partir del 25 de juny de 2015 entra en vigor la nova normativa:  l’Ordre BSF/192/2015, de 25 de juny per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/ai de director/a d activitats d’educació al lleure infantil i juvenil, adaptant els continguts de la formació a la normativa estatal sobre les Certificacions i Qualificacions Professionals .

Els principals canvis que suposa la nova normativa són els següents:

 • El  curs de monitors/es té una durada mínima de 310 hores repartides de la manera següent: 150 hores d’etapa teòrica i 160 hores de pràctiques

 • El curs de directors/es té una durada mínima de 410 hores repartides de la manera següent: 290 hores d’etapa teòrica i 120 hores de pràctiques.

 • Segons l’Ordre BSF 196, dirigents d’activitats amb la titulació de Tècnic superior en Animació Sociocultural i Turística ,  queden facultats per poder treballar com a Director d’activitats de lleure infantil i juvenil, tant si actua com a Responsable com si actua com a membre de l’equip de dirigents.

Organització d’activitats de lleure i normativa aplicable

Al novembre del 2016 va entrar en vigor la nova regulació de les activitats d’educació al lleure en què participin menors d’edat. 

Per organitzar un casal, colònia, campament, camp de treball o ruta cal complir amb la normativa existent, que trobaràs a:

7 canvis importants

 A continuació es detallen els canvis més importants que cal tenir en compte.

 • Quadre comparatiu  amb les modificacions i incorporacions que cal tenir en compte del decret 137/2003 i el decret 267/2016
 • Infografies  resumeix el decret 267/2016

A la publicació  Anem preparats  trobaràs un resum de totes les altres normatives aplicables a les activitats de lleure (acampades, prevenció d’incendis forestals, instal·lacions…), així com també un recull de consells, mesures pràctiques, telèfons i adreces útils.

L’activitat s’ha de  NOTIFICAR  tan aviat com sigui possible i com a mínim fins a 7 dies abans de l’inici, per via electrònica (tingueu en compte que el dia que comença l’activitat no és compta).

La normativa vigent sobre tramitació electrònica estableix que estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica.

La modificació dels dades duna activitat o la cancel·lació sha de comunicar abans de linici.

Guia per notificar on-line una activitat : instruccions per incloure, modificar, anul·lar,…