Dimarts, 21 de Desembre de 2010 13:32
L'any 2004 es va començar a desplegar el programa Tècnics Compartits de Joventut (TCJ) a la comarca. L’experiència demostra que aquesta és una de les millors eines per plantejar i desenvolupar vertaderes polítiques de Joventut reals i efectives, on la figura del TCJ realitza una interlocució constant entre joves i ajuntaments.

La figura del TCJ respon a l’observació de diverses particularitats i circumstàncies que afecten els municipis de la comarca:

 1. La Garrotxa està formada per municipis petits amb pocs recursos humans que es solen destinar als temes que es consideren més prioritaris. Malauradament, Joventut no es troba en la llista de prioritats i les accions i activitats que es realitzen acostumen a ser casals d’estiu (amb els infants com a beneficiaris directes) o d’altres tipus però de manera ocasional o esporàdica.
 2. Tot i haver-se incrementat el nombre d’ajuntaments que disposen d’una estructura pròpia o compartida per treballar els temes de Joventut, encara n’hi ha que no disposen de serveis municipals adreçats de manera específica als joves. En alguns municipis es realitzen algunes accions però el personal que les desenvolupa no és professional de Joventut o bé hi dedica només part de la seva jornada laboral. Així mateix, es veu del tot innecessari, tant per motius econòmics com d’optimització de recursos humans, la contractació, per part de cada ajuntament, d’un tècnic de joventut.
 3. El servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa, davant la impossibilitat d’esdevenir el tècnic de joventut de cada municipi, ha optat per crear tot un seguit de serveis i recursos i oferir-los als ajuntaments, la sol·licitud dels quals suposa una inversió de temps molt petita però, tot i així, no són prou aprofitats pels mateixos ajuntaments.
 4. Tant els ajuntaments com els joves, cadascun des de la seva visió particular, manifesten el seu interès en tirar endavant accions adreçades a la població juvenil.
 5. La major part de les propostes que volen tirar endavant els ajuntaments són similars, la qual cosa fa pensar que es poden dissenyar de manera que una mateixa acció, amb petits retocs, pugui ser útil a tots ells.
 6. El temps d'experiència ens diu que el programa està funcionant molt bé i així ho expressen els 9 ajuntaments que en aquests moments estan participant del programa.

El fet que desenvolupar polítiques de Joventut no sigui patrimoni exclusiu dels municipis considerats grans es suma als motius exposats anteriorment i evidencien la necessitat que tenen els municipis petits d'una persona que realitzi les funcions de tècnic de joventut. Però tampoc no s’estima necessari destinar un tècnic a cada un, sinó que es pot partir del disseny de propostes conjuntes, evidentment mantenint i respectant sempre l’autonomia de cada municipi.

Pel volum de feina que es pot generar i per optimitzar recursos i reduir costos, aquest tècnic desenvolupa les seves tasques a més d’un municipi. S’ha de garantir també que les persones contractades no vulguin canviar de feina a mig curs, per tant, per minimitzar aquests riscos cal oferir un mínim d’estabilitat laboral, la qual cosa es tradueix amb una contractació a jornada complerta.


Avantatges que suposa per als ajuntaments interessats acollir-se al programa:

 • Disposar d’una persona amb dedicació exclusiva a tasques de Joventut.
 • Aquesta persona pot dedicar part del seu temps a informació juvenil, la qual cosa significa la creació d’un nou servei municipal destinat als joves.
 • Augment de les relacions entre joves, entitats i ajuntament, amb la conseqüent dinamització del municipi que això suposa.
 • El tècnic compartit ha de dissenyar el Pla Local de Joventut del municipi, la qual cosa implica la definició d’una política juvenil municipal i, per tant, l’obtenció de recursos econòmics en matèria de Joventut.
 • Possibilitat de continuar i aprofitar les iniciatives i dinàmiques ja engegades des del municipi i, fins i tot, de reforçar-les i ampliar-les.
 • Major aprofitament dels serveis que s’ofereixen des del Consell Comarcal de la Garrotxa i des de la Secretaria de Joventut.
 • Més facilitat per a realitzar accions conjuntes entre diversos municipis.
 • Detecció de necessitats entre la població juvenil del municipi.
 • Coordinació i experiència en el camp juvenil proporcionada des del Consell Comarcal, és a dir, que el tècnic compartit no comença a treballar partint de zero, sinó que compta amb el suport, l’assessorament i la coordinació dels tècnics comarcals.
 • El finançament del cost del projecte es reparteix entre els tres municipis interessats i el Consell Comarcal de la Garrotxa.
 • Procés de contractació a càrrec del Consell Comarcal de la Garrotxa amb la implicació, però, dels ajuntaments interessats.
 • Formació a càrrec del Consell Comarcal de la Garrotxa i de la Secretaria de Joventut.

 

Avantatges que suposa pels joves del municipi:

 1. Compten amb una persona de referència per atendre tant les seves consultes com les demandes.
 2. Tenen la possibilitat de participar en el disseny de les polítiques de Joventut del seu municipi, ja que compten amb un interlocutor directe entre les seves demandes i necessitats i l’organisme o administració encarregada de decidir i planificar les accions que s’han de dur a terme al municipi.
 3. Disposen d’un recurs o servei que els proporciona informació sobre allò que els interessa, afecta o preocupa, és a dir, disposen d’una mena de Punt d’Informació Juvenil al seu municipi sense que s’hagin de desplaçar a la capital.


Què fan els Tècnics Compartits de Joventut?

El TCJ és el tècnic de cadascun dels 3 municipis que signen el conveni de col·laboració. Això implica que si bé moltes de les actuacions que es realitzen són comunes a tots ells, o en alguns, també han de desenvolupar aquelles accions que són pròpies de cada ajuntament i que tenen relació amb el món juvenil.

És l'encarregat de dissenyar i proposar les metodologies i estructures necessàries perquè cada municipi pugui tirar endavant les propostes previstes. S’entén que les propostes que presenta s’han de coordinar amb el personal de l’ajuntament a fi d’obtenir-ne el màxim rendiment. Les propostes i accions que proposi hauran de respondre a la consecució de:

. Potenciar el desenvolupament de polítiques de joventut dels municipis que se li han encomanat i la creació de serveis municipals específics adreçats a la població juvenil.
. Dinamitzar les accions ja existents en matèria de joventut als municipis per tal que esdevinguin veritables polítiques.
. Potenciar que els ajuntaments aprofitin d’una manera òptima els serveis que s’ofereixen des del Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa.
. Apropar als joves dels municipis els serveis adreçats a ells i fer-los-en tant protagonistes com sigui possible.
. Potenciar que els joves aprofitin d’una manera òptima els serveis que s’ofereixen tant des del Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa com des de la Secretaria de Joventut.

A la pràctica, algunes de les tasques que realitza són:

 1. Elaborar un Pla local de Joventut dels municipis adjudicats.
 2. Desenvolupar polítiques de joventut a cada municipi d’acord amb els regidors.
 3. Desplegar a cadascun dels municipi els serveis que s’ofereixen des del Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa i des de la Secretaria de Joventut.
 4. Realitzar tasques d’informació juvenil.
 5. Assistir a les reunions de coordinació.
 6. Participar en la Xarxa Comarcal de Joventut.
 7. Altres que tinguin relació amb el món juvenil.


El TCJ no té un horari fixat, sinó que es desplaça als municipis sempre que és necessari per motius de feina: trobades amb joves i/o entitats, reunions amb el regidor/alcalde, contactes amb professionals d’altres àmbits...


Els ajuntaments interessats en participar al programa cal que es posin en contacte directament amb el Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa.


Més videos

| + - | RTL - LTR